عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله پنجم:

مطالعه اندازه افزایش تراکم در پهنه‌های تراکمی طرح تفصیلی و طرح توسعه جنوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باتوجه به اینکه مطالعه‌های مرحله اول تا چهارم صرفا براساس اراضی ساخته شده انجام شده، در این مرحله، مطالعه‌های مزبور در ارتباط با پهنه‌های تراکمی پیشنهاد شده توسط طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب شیراز که به عللی تحقق نیافته‌اند (اجرا نشده‌اند) و هنوز به صورت بایر و یا زراعی باقی مانده‌اند، انجام شده می باشد. برهمین اساس، پهنه‌های تراکمی موردنظر مشخص گردیدند و ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک و احداث ساختمان که توسط این مشاور (برطبق جدول شماره1-2) ارائه شده می باشد، تعداد قطعات و به دنبال آن تعداد واحدهای موجود در هر قطعه مشخص گردید و سپس براساس بعد خانوار تعداد جمعیت محدوده‌های مذکور پیش‌بینی گردید. نقشه شماره 6 تراکم‌های پیشنهادی مشاور برای اراضی مسکونی تحقق نیافته طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب را نشان می‌دهد.

خاطر نشان می گردد که پهنه‌های فوق در 10 ناحیه از نواحی 21 گانه برنامه‌ریزی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جدول شماره6-2 اندازه جمعیت‌پذیری را در هر یک از این نواحی نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی