عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مقدمه

پیشرفت‌های صنعتی، برنامه‌های توسعه و پروژه‌های زیربنایی باوجود تمامی مزایا و منافعی که برای بشر به همراه داشته می باشد، سرمنشأ بسیاری از مخاطرات، ریسک‌ها و نارسایی‌های قابل‌توجهی بوده‌اند. بروز حوادث متعدد در فرآیندها که به وقوع فجایع انسانی و محیطی منجر می گردد، متخصصان را بر آن داشته که برای برآورد فرکانس و پیامد این‌گونه حوادث به رهیافت‌های احتمال گرا ازجمله ارزیابی ریسک زیست‌محیطی روی‌آورند. ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فرآیند سامانمند ارزیابی اثرات سوء بالقوه فعالیت‌ها و آلودگی‌های فیزیکی و شیمیایی ناشی از آن‌ها بر بشر‌ها، گیاهان، جانوران و به‌طورکلی اکوسیستم‌ها می باشد. روش‌های متعددی جهت ارزیابی ریسک زیست‌محیطی هست که در این فصل مروری بر آن‌ها خواهیم داشت؛ اما قبل از آن بایستی با مفهوم عدم قطعیت، ریسک و ارزیابی ریسک آشنا شویم به این مقصود توضیحاتی نیز پیرامون این مباحث خواهیم داشت.

  • ارزش و عدم قطعیت

بر اساس فرض اصلی مدیریت ریسک، هر واحد اقتصادی، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و یا حتی دولتی، به‌مقصود ایجاد ارزش برای ذینفعان خود به وجود آمده می باشد. کلیه شرکت‌ها با عدم قطعیت روبه­رو هستند و یکی از چالش‌های مدیریت این می باشد که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد به‌طوری‌که ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می گردد(شهرکی؛ صوفیان و دهمرده، 1392). مدیریت ریسک مدیر را قادر می‌سازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسک‌ها و فرصت‌های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به‌صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد. شرکت‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که عواملی از قبیل جهانی‌شدن،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛