عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

وفاداری کارکنان:

وفاداری کارکنان، به اندازه دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان تصریح دارد (سلطانی،1382).

 

سودآوری:

سود آوری نیاز مبرم هر سازمانی می باشد و سود آوری اندازه بهره گیری از فرصت های مالی و سازمانی می باشد (یونگ[1]، 2013).

 

1-8-2  تعاریف عملیاتی پژوهش:

 

بهره ورى نیروی انسانی: سازه ای متشکل از توانایی، درک و شناخت طرفداری سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وفاداری کارکنان: لیندگرین[2]، 2004، وفاداری کارکنان را اندازه تعهدی می داند که آنها به سازمان دارند و آنرا به سایرین معرفی می کنند

سود آوری: یونگ، 2013، سود آوری را اندازه بهره گیری از فرصت های مالی حاصل از توانایی های منابع انسانی می داند که در مقایسه با سایر سازمان ها بدست می آید.

 

1-9  ساختار پژوهش:

 

این پژوهش در فصل اول به مطالعه و اظهار مساله می پردازد و سپس در ادامه با مطالعه همه جانبه سایر تحقیقات فصل دوم نگارش می گردد و سپس به اظهار متغیرهای پژوهش، سنجه های پژوهش، نمو نه و جامعه آماری در فصل سوم و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و سپس نتیجه گیری پرداخته می گردد.

[1] Young

[2] Lindgreen

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.