شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم عملکرد شغلی

توافق کلی هست که مفهوم عملکرد به طریقی با فرآیند استراتژی سازمانی در ارتباط می باشد، اما در مورد معنی دقیق آن آشفتگی و سردرگمی هست. دیکشنری آکسفورد عملکرد را به دو روش تعریف می کند: روش اول به عنوان فرایند یا طریقه اقدام کردن و روش دوم به عنوان یک اقدام یا موفقیت قابل توجه و مهم. احتمالاً مفاهیم عملکرد در دنیای کلمات هم به معنی روش اداره کسب و کار و هم به معنی یک پیامد موفقیت آمیز درک می گردد. مدیران بایستی هر دو تفسیر را در نظر بگیرند. زیرا، هم بر اساس فرایندها و هم نتایج، روی موفقیت سازمان تأثیر می گذارد(اینگرم1، 1996).

عملکرد شغلی کارکردی از دانش، مهارت ها، توانایی و انگیزش در جهت رفتار توصیف شده ی تأثیر، مانند مسئولیت رسمی شغل می باشد. ارزیابی عملکرد، حدی می باشد که افراد، انتظارات تأثیر را برآورده خواهند نمود و یکی از رویکرد های مهم مدیران برای دستیابی به موفقیت می باشد. تغییرات سریع محیطی، تشدید فضای رقابتی، افزایش روزافزون انتظارهای جامعه و غیره نیاز به ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده می باشد(یداللهی فارسی، 1384).

2-3-2. تعریف عملکرد شغلی

عملکرد شغلی، یعنی کارایی و اثربخشی در وظایف محوله. در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد(سیستانی، 1380).

 

 

  1. Ingram

 

 

41

روجلبرگ1(2007)، عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده می باشد که به گونه معمول بخشی از شغل و فعالیت

های فرد می باشد و بایستی آن را انجام دهد. در تعریفی دیگر عملکرد شغلی، بازده کار افراد طبق وظایف قانونی می باشد و عبارت از پیامد فعالیت های نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی می باشد که به او واگذار می گردد و اندازه کوشش و حدود موفقیت کارمند را در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار اظهار می کند(سوانسون2 و همکاران، 1381).

هوی و میکسل3(1382)، در مورد عملکرد شغلی می گویند: عملکرد به گونه فزاینده بستگی به توانایی بهره گیری از مفاهیم، نظریه ها، تئوری ها و مهارت های حاصل از تجربه دارد. عملکرد، اندازه و شیوه انجام فعالیت های فرد در یک مؤسسه را نشان می دهد و واژه ای می باشد که هم مفهوم فعالیت برای بجای آوردن کار و هم آن فعالیت را یک جا در بر دارد(اهل دل، 1381).

انگ و همکاران4(2006)، عملکرد را مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی تعریف می کنند که از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد و از شاخص های متعددی مانند؛ رضایت شغلی، تعهد، توانایی، انگیزش، کارآیی و غیره تشکیل شده می باشد. آن چیز که در تمامی این تعریف ها مشترک می باشد، نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله می باشد. در بعضی از تعاریف، عملکرد نیروی انسانی را بهره وری اطلاق کرده اند. اما، بایستی توجه داشت عملکرد در ورای مفهوم خروجی یا ستاده قرار دارد و عبارت می باشد از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خودشان نشان می دهند. تعریف جامع تر عملکرد عبارت می باشد از: کارایی و اثربخشی در انجام وظایف محوله به همراه بعضی از داده های

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی