عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات انشائی و اصول نوشتن آنها:

در سوالات انشائی برخلاف بسیاری از انواع پرسشهای عینی امتحان شونده به جای بازشناسی پاسخهای درست از میان پاسخهای احتمالی، بایستی اطلاعات را به یاد آورد، آنها را منظم کند، سازمان بخشد و اظهار کند دانش آموزان در پاسخ دادن به سوالات انشائی تا حد زیادی آزادی اقدام دارند سوالهای انشائی را می توان برای اندازه گیری برآینده های پیچیده تر یادگیری مانند ترکیب یا آفرینندگی- ارزشیابی، تنظیم فکر، سازمان دادن، تلفیق کردن و بسط دادن مطالب به کار برد.

سوالات انشایی را معمولاً به دو صورت می توان تهیه نمود نوع اول سوالات کنترل شده می باشد که در آنها آزادی اقدام آزمایش شونده در نحوه سازمان دادن به مطالب و ارائه موضوع تا حدی محدود می باشد آزمایش شونده بایستی پاسخ سئوال را بر مبنای الگوی تعیین شده از سوی نویسنده سئوال تهیه کند بدین معنا که پاسخ خود را به موارد و مطالب مشخص و معین محدود سازد و در نحوه تنظیم و ارائه پاسخ از الگوی تعیین شده ای پیروی کند. یکی از محاسن عمده سوالات انشائی کنترل شده، مشخص بودن تکلیف دانش آموز در تهیه پاسخ، سهولت تصحیح و نمره گذاری و بالا بودن دقت و اعتبار ارزشیابی آن می باشد.

نوع دوم سوالات انشائی، سوالات گسترده پاسخ می باشد که به آن سوالات باز پاسخ نیز گویند در سوالات گسترده پاسخ آزمایش شونده به پیروی از الگوی مشخص موظف نیست و در نحوه تنظیم و ارائه پاسخ، آزادی کامل دارد. البته در این گونه سوالات نیز طول پاسخ و زمان لازم برای تهیه آن از طرف نویسنده سئوال محدود می گردد. پرسشهای انشائی باز پاسخ برای اندازه گیری مهارتهای عالی ذهن مانند آفرینندگی، و ارزشیابی موثرتر از پرسشهای انشائی کنترل شده می باشد.

ارزش و ثمربخش سوالات انشائی نیز مانند انواع پرسشهای عینی بسته به آن می باشد که تا چه اندازه برآیندهای مهم یادگیری را با در نظر داشتن هدفهای تدریس و محتوای مواد آموزشی مورد ارزیابی قرار می دهد برای آنکه سوالات انشائی از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و به عنوان وسیله سودبخش برای اندازه گیری برآیندهای مهم یادگیری به کار آیند بایستی اصول زیر را رعایت نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید