عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دانش

هدفهایی که در این طبقه قرار می گیرد عبارتست از گسترش یا مطالعه توانایی یادآوری و دوباره سازی اندیشه ها، مطالب و پدیده هایی که فراگیر با آنها مواجه شده می باشد. این مواد یادآوری شده ممکن می باشد مشتمل بر اطلاعات بسیار جزئی زیرا نامها، سنوات و واژه ها تا ایده ها و عقاید بسیار پیچیده نظیر راه حلهای مسایل و اصول اساسی و بنیادی موضوعی ویژه باشد. ممکن می باشد این دست از اطلاعات، الزاماً از طرف فراگیر درک نشده باشد، یا او کاربرد آنها را نداند، اما فراگیر نیاز دارد برای فراگیری و درک یا کاربرد مفاهیم و اصول اساسی و به گونه کلی رسیدن به مراحل عالیتری از یادگیری آغاز با این دست از اطلاعات آشنایی کامل پیدا کند. معلم بایستی آگاه باشد که هیچگاه ندانسته و به خاطر آسان بودن تدریس و اندازه گیری و ارزشیابی این گونه اطلاعات تمام کوشش خود را بر آموزش و تدریس محض این دست از اطلاعات متمرکز نسازد. در فهرست طبقه بندی تربیتی و آموزشی، «دانش» را به طبقات جزئی تر تقسیم نموده اند که ذیلاً تبیین آنها آورده شده می باشد.

الف- دانش امور جزئی یا ویژه[1]: این طبقه خود بر دو قسم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(الف-1) دانش اصطلاحات. این طبقه مشتمل می باشد بر دانشی از انواع نشانه هایی که در ارتباطات کلامی و غیر کلامی ما به کار می رود. شاید بتوان گفت که اینها اساسی ترین جزء دانش در هر رشته خاص می باشد. زیرا، در هر رشته ای تعداد زیادی رمزها یا نشانه های کلامی و غیر کلامی هست، که هر یک از آنها مقصود و هدف خاصی را اظهار می دارد. در واقع اینها مجموعاً زبان اساسی آن رشته را تشکیل می‌دهد.

نمونه هائی از هدفهای تربیتی و آموزشی از دانش اصطلاحات عبارت می باشد از:

[1] . Knowledge of Specific

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟