عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همسو کردن اشتهای ریسک و راهبرد:

در گام نخست، مدیریت اشتهای ریسک واحد اقتصادی را موردتوجه قرار می‌دهد، سـپس برای تعیین اهداف همراه با راهبرد انتخاب‌شده و مکانیسم‌های ارائه‌شده برای مدیریت ریسک‌های مربوطه تنظیم می گردد. برای مثال، اشتهای ریسک یک شرکت دارویی نسبت به اعتبار علامت تجاری آن پایین می باشد. لذا برای حفظ اعتبـار علامـت تجـاری خود، این شرکت قراردادهایی را امضاء می کند تا از سلامت محصولات خود اطمینان حاصل نماید و به‌گونه منظم منابع زیـادی را در زمینه پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری می کند.

افزایش تصمیمات واکنش به ریسک: مدیریت ریسک نظم و انضباط لازم برای شناسایی و گزینش واکـنش بـه ریـسک (شـامل اجتناب، کاهش، توزیع و پذیرش) را فراهم می‌آورد. برای مثال، مدیریت یک شرکت (کـه عملیـات حمل‌ونقل را خـود انجـام می‌دهد) ریسک‌های اصلی را که در فرآیند تحویل دارد شناسایی می‌نماید که شامل خسارات ناشی از آسیب و صدمه می‌باشد. گزینه‌های موجود شامل کاهش ریسک از طریق استخدام رانندگان جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی، اجتناب از ریسک با برون‌سپاری امور حمل و تحویل، سهیم شدن در ریسک با قراردادهای بیمه‌ای و از همه آسان‌تر پـذیرفتن ریـسک موجـود. مـدیریت ریسک روش‌شناسی و فنون اتخاذ این نوع تصمیمات را ارائه می کند.

کاهش شگفتی‌ها و زیان‌های عملیاتی: واحدهای اقتصادی به توانمندی و قابلیت افزوده‌ای بـرای شناسـایی رویـدادهای بـالقوه و تعیین واکنش‌ها، شامل کاهش شگفتی و هزینه‌ها یا زیان‌های همبسته با آن‌ها دست می‌یابند. برای مثال یـک شـرکت تولیـدی بخش‌های تولیدی را ردیابی می کند و خرابی یا توقف تجهیزات را برآورد می کند و انحراف نسبت به میانگین را تعیین می‌نماید. شرکت اثرات توقف یا خرابی تجهیزات را با بهره گیری از معیارهای ترکیبی و چندگانه ارزیابی می کند، شامل زمان لازم جهت انجام تعمیرات لازم، عدم تأمین به­موقع نیازهای مشتریان، ایمنی کارکنان و هزینـه­هـای برنامه‌ریزی‌شده در روبـه­رو بـا تعمیـرات ناخواسته و واکنش‌هایی که بر این اساس برای حفظ برنامه­ها نشان می‌دهد.

شناسایی و مدیریت ریسک‌های چندجانبه و میان بنگاهی: هر بنگاه با هرمی از ریسک‌های تأثیرگذار بـر بخش‌های متفـاوت سازمان روبه‌رو می باشد. مدیریت تنها نیازمند مدیریت ریسک‌ها به‌گونه جداگانه نمی‌باشد بلکه بایـد از تأثیر متقابـل ریسک‌های موجود بر یکدیگر نیز آگاهی داشته باشد. برای مثال، یک بانک، در جریان فعالیت‌های تجاری خـود بـا انـواع ریسک‌ها روبـرو می‌باشد، لذا مدیریت بانک کوشش می کند تا با ایجاد و به‌کارگیری یک سیستم اطلاعاتی جامع که دربرگیرنـده اطلاعـات سیستم‌های داخلی و نیز اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع مربوطه خارجی می‌باشد، چشم­انداز جـامعی از ریسک‌های تجـاری موجـود داشته باشد. این سیستم، شرایطی را فراهم می‌آورد که می‌توان با دسترسی به اطلاعات مربوط به دایره، مشتری و یا رقیب، تاجر و حتی سطوح معاملاتی، اقدام به کمی کردن ریسک‌های ناشی از تغییرات در هر یک از این طبقات نمود. این سیـستم بانـک را قادر می‌سازد با جمع­آوری و ترکیب اطلاعات مختلف مربوط به گذشته به نحو مؤثرتری نسبت به ریسک‌ها واکنش نشان دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛