عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش:

در این پژوهش هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی بهره گیری شده می باشد . عمده کار به صورت میدانی و از نزدیک میباشد . در روش کتابخانه ای از دیسکهای اطلاعاتی بهره زیادی گرفته شده و در خصوص گردآوری اطلاعات به این روش مشکلاتی مثل عدم اعتماد در ارائه اطلاعات  از سوی سازمان شهرداری وجود داشت . در این پژوهش از نرم افزارهای  اکسل و اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری شده می باشد

از انجا که منطقه ، بخشی از یک کشور می باشد که وحدت آن ناشی از داده های آب وهوائی ، گیاهی ، ناهمواری ، اقتصادی ، سیاسی ، اداری و فرهنگی میباشد لذا برای بر اورد حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش به تعیین در صد مشخصی از جامعه اقدام شده می باشد . جامعه مورد مطالعه ما در حد بزرگی بود بنابر این در صد نمونه های مورد مطالعه ما نیز کاهش پیدا نمود . در کل از روش تخمینی بهره گیری کرده ایم . پرسشنامه طوری طراحی شده که مجموع نمرات فرد اندازه مساحت منزل فرد را مشخص می ‌کند. این الگو طوری تنظیم شده که میتوانند با در نظر داشتن پایگاه فرد و خانواده اش جایگاهی مساعد و مطلوب برای آنها فراهم اورد . با محاسباتی که روی  پرسشنامه ها انجام گرفت مشخص گردید که اکثر نمرات افراد بین نمره 114-118.4 در نوسان بود. این اعداد بیانگر این هستند که اغلب ساختمانها در این منطقه مساحتی بیش از 118 متر مربع ندارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی